วีซ่า สวิสเซอร์แลนด์

วีซ่า สวิสเซอร์แลนด์

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร 90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. ทางหนังสือเดินทาง( Passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวิสเซอร์แลนด์ หรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุหรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
8.ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
9. สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดาอนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้อง ออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์ หรือ โทรสาร และสำเนา (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 

หมายเหตุ : -: ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ http://www.tlscontact.com/th2ch/login.php 

-: ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 6-10 วันทำการ
-: ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ 2,500 บาท และ 1,470 บาท สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ต้องเสียค่าวีซ่า -: ค่าบริการของ TLScontact 990 บาท
ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าสวิส (TLScontact) 1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02 6963899 ( วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 16.30น.)
เว็บไซต์ : http://www.tlscontact.com/th2ch/login.php
วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)