วีซ่า นิวซีแลนด์

วีซ่า นิวซีแลนด์

 • จดหมายรับรองการทำงาน หรือ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา ที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ 
 • เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ ที่เป็นภาษาไทย ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยกเว้นแต่ทางสถานทูตขอเพิ่มเติมเป็นกรณีๆ ไป 
 • 1. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ , อื่นๆ ให้เลือก 
 • 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด 
 • 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป 
 • 4. หลักฐานการทำงาน – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
 • 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 
 • 6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม 
 • 7. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครองมาประกอบด้วย 
 • 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 
 • 9. หลักฐานการจองที่พักหรือโรงแรมในนิวซีแลนด์ 
 • 10. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 

**หมายเหตุ : กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่,ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
– ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ 4,300 บาท (USD140)
– ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่น 800 บาท รับ เงินสด , Bank Draft และ Credit Card
ถ้าเป็นแคทเชียร์เช็ค สั่งจ่ายบริษัท ” TT Aviation Co. ltd.” ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd.
ธ.กสิกรไทย (ออมทรัพย์ ) เลขบัญชี : 7892 274 392, สาขา สีลม 


– ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้อง ตรวจสุขภาพ ตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง
– ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ
– ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE ) 140/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-236-7138 Fax: 02 236 7142
Email: [email protected]
Website: www.ttsnzvisa.com
เวลาทำการของศูนย์รับยื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.