วีซ่า อังกฤษ

วีซ่า อังกฤษ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. หลักฐานการทำงาน – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมในอังกฤษ
9. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป : ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร ต้อง ติดต่อนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่า และต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ในการกรอกแบบ คำขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์ www.ukba.homeoffice.gov.uk 

: ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ
: ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระโดย เช็คธนาคาร หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย “ สถานทูตอังกฤษกรุงเทพฯ ”
: ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ 3,840 บาท ( วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน)
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถรับสิทธิในการงดเว้น ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็คจาก 25 สาขาที่ระบุของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น การงดเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค 

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกมาแสดง เพื่อยืนยันการขอรับสิทธิกับทางสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แคชเชียร์เช็คจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 สาขาจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค 

ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 1 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ : 02 8008050 ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น. โทรสาร : 02 2549579 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : www.vfs-uk-th.com 

รับคำร้อง เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 15.00 น. – 16.30 น.