วีซ่าเมียนม่าร์ (พม่า)

วีซ่าเมียนม่าร์ (พม่า)

เตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าพม่า (Myanmar Visa) 

  • หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  • รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ 
  • จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานในประเทศพม่า นอกจากจดหมายเชิญแล้ว ต้องมีสำเนาเอกสารหนังสือจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่เขียนจดหมายเชิญ จากประเทศพม่าด้วย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว 
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 810 บาท วีซ่าธุรกิจ แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ 
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 1,440 บาท 
  • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 – 7 วัน 
  • ถ้าต้องการ เร่งด่วนต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ด่วน 1 วันทำการ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 450 บาท 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย 132 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 2332237, 02 2344698, 02 2337250, 02 2340320
โทรสาร 02 2366898
อีเมลl: myanmarembassybkk(at)gmail.com
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00น.