วีซ่า อินเดีย

วีซ่า อินเดีย

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า อินเดีย 

  • แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด 
  • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  • ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 
  • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก) 
  • ใบจองโรงแรม ใบจองตั๋วเครื่องบิน แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรมในการท่องเที่ยว 

หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ) :
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
– วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)
– อายุวีซ่า 6 เดือน 1,700 บาท
– ชาวต่างชาติเสียเพิ่ม +400 บาท
– วีซ่าธุรกิจ (Business) – 8,200 บาท
– ชาวต่างชาติเสียเพิ่ม +400 บาท
– ค่าดำเนินการของศูนย์ IVS Service 15 บาท
– ค่าบริการสถานฑูต 70 บาท 

: ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า 3 – 5 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทางชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป 6 – 8 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี 

: ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การสหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท 

ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย Indian Visa and Passport Application Centre ( IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
โทรศัพท์ : 02-6641200
โทรสาร : 02-6641201
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.indiavisathai.com/
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น.
สำหรับยื่นวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 17.30 น.
สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย เลขที่ 46 ซ.ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 02-2580300-5
Fax : 02-2584627, 02-2621740
Website : http://www.indianembassy.in.th/index.php