วีซ่า เยอรมัน

 วีซ่า เยอรมัน

เอกสารประกอบการยื่น วีซ่าเยอรมัน 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 

** หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวด้วยตนเอง และต้องนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 1900 222 343 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 9 บาทต่อนาที วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

: ผู้เดินทางที่ขอวีซ่าธุรกิจ สามารถให้ผู้อื่นยื่นขอวีซ่าแทนได้
: ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,400 บาท และ เด็ก อายุ 6 -12 ปี :1,400 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ไม่มีทอน)
: ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5วัน
: ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย 9 ถนนสาทรใด้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 2879000 โทรสาร 02 2856232
เว็บไซต์ http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/Startseite.html
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.