วีซ่าบรูไน

วีซ่าบรูไน

เอกสารที่ต้องใช้ 

  • หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
  • รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ 
  • ใบจองโรงแรม หรือที่พัก หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศบรูไน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 
  • ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ ค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไน 430 บาท (ทุกสัญชาติ) 
  • ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 3 วัน 

ที่อยู่ แผนกกงศุล สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทย 12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 7147395-99 โทรสาร 02 7147383 อีเมล์ : bangkok.thailand(at)mfa.gov.bn วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 13.00-16.00น.