หนังสือเดินทาง (passport)

หนังสือเดินทาง (passport)

หนังสือเดินทาง

สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปทำงาน ติดต่อธุรกิจ ท่องเที่ยว หรือ ศึกษาต่อ สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดที่ต้องพกติดตัวและดูแลรักษาอย่างดีไปด้วยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในต่างประเทศ คือ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ (passport)
แล้ทำไมเราจะต้องมีหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางมีไว้เพื่อแสดงตัวตนของเราในต่างแดน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ที่เมืองไทย เวลาจะแสดงตัวตนทำธุรกรรมต่างๆ คุณก็ต้องแสดงตัวตนด้วยบัตรประชาชน แต่เมื่ออยู่ต่างประเทศ คุณไม่สามารถแสดงตัวตนของคุณด้วยบัตรประชาชนไทยเพียงใบเดียว ดังนั้น จึงต้องมีหนังสือเดินทางเพื่อแสดงตัวตนของคุณอย่างเป็นทางการ โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคง กระทรวงต่างประเทศเป็นผู้รับรองความเป็นพลเมืองสัญชาติไทย
เมื่อคุณได้หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์มาแล้ว คุณก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ส่วนประเทศไหนที่คุณจะต้องขออนุญาตเข้าประเทศของเขา ตามข้อตกลงระหว่างประเทศโดยการไปขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร
เป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
• มี การบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
• มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง
กรมการ กงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548 สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุที่ปรากฏในเล่มหนังสือเดินทาง และจะไม่สามารถต่ออายุได้อีก

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
หากคุณมีสัญชาติไทย คุณก็มีเอกสิทธิสามารถทำหนังสือเดินทางไทยได้ โดยตัวคุณจะต้องไปยังกรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ โดย
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ

1. รับบัตรคิว โดยการจะรับบัตรคิวได้นั้นจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ดูหากไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็จะไม่สามารถรับบัตรคิวได้

2.เมื่อถึงคิวของคุณ ให้เดินเข้าไปยังโต๊ะหรือห้องที่ตรงตามประกาศ ยื่น บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล กรณีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าก็นำมาด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประทับตรายกเลิกหนังสือเดินทางเล่มนั้น เมื่อประทับตรายกเลิกแล้ว เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางที่ลงตรายกเลิกแล้วให้เราเป็นผู้เก็บรักษา เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า ) หากต้องการรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลย

3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดให้มารับหนังสือเดินทาง

• หากยื่นที่กรมการกงสุล หลักสี่ หรือ สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ขอหนังสือเดินทาง สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

• กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ขอ
หนังสือเดินทาง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

• ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

คุณสามารถติดต่อทำหนังสือเดินทางได้ที่ไหนบ้าง

สำนักงานในกรุงเทพมหานคร

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์” ชั้น B1
โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

สำนักงานในต่างจังหวัด

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

– สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทาง ฉบับที่สูญหาย

– สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือ เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการ เร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดิน ทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ดังนั้นก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ คุณควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายเอาไว้ และถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกต่างหากเอาไว้เป็นข้อมูลสำรองกรณีฉุกเฉิน สำเนาหนังสือเดินทางไม่สามารถนำไปทำอะไรได้ แต่ถ้ากรณีฉุกเฉินสมุดเดินทางเราหาย เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยแม้แต่เลขที่หนังสือเดินทาง แต่ถ้าเรามีสำเนาหนังสือเดินทางของเราก็เก็บไว้ เราก็สามารถมีข้อมูลบางส่วนของหนังสือเดินทางของเรา อีกทั้งถ้าเป็นได้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ใน ประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่านติดตัวเอาไว้ด้วย กรณีเหตุฉุกเฉินก็จะได้สามารถโทรไปหาได้ หากมีปัญหาเกรงว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดี ที่สถานทูตหรือสถานกงศุลจะมีเจ้าหน้าที่คนไทยทำงานประจำ