ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน3คืนByVZ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

04 – 07 ม.ค. 67

30+1

17,999

16,999

5,000

12 – 15 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

21 – 24 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

25 – 28 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

27 – 30 ม.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

01 – 04 ก.พ. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

02 – 05 ก.พ. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

08 – 11 ก.พ. 67

30+1

18,999

17,999

5,000

10 – 13 ก.พ. 67

30+1

18,999

17,999

5,000

21 – 24 ก.พ. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

22 – 25 ก.พ. 67*วันหยุด*

30+1

17,999

16,999

5,000

24 -27 ก.พ. 67*วันมาฆบูชา*

30+1

17,999

16,999

5,000

02 – 05 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

08 – 11 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

14 – 17 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

15 – 18 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

22 – 25 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

23 – 26 มี.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

06 – 09 เม.ย. 67*วันจักรี*

30+1

17,999

16,999

5,000

12 – 15 เม.ย. 67*วันสงกรานต์*

30+1

20,999

19,999

5,000

16 – 19 เม.ย. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

25 – 28 เม.ย. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

27 – 30 เม.ย. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

04 – 07 พ.ค. 67*วันฉัตรมงคล*

30+1

16,999

15,999

5,000

08 – 11 พ.ค. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

16 – 19 พ.ค.67

30+1

15,999

14,999

5,000

22 – 25 พ.ค. 67*วันวิสาขบูชา*

30+1

16,999

15,999

5,000

31 พ.ค.  – 03 มิ.ย. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

02 – 05 มิ.ย. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

13 – 16 มิ.ย. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

21 – 24 มิ.ย. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

19 – 22 ก.ค. 67

30+1

16,999

15,999

5,000

20 – 23 ก.ค. 67*วันอาสาฬหบูชา*

30+1

16,999

15,999

5,000

27 – 30 ก.ค. 67

*วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว*

30+1

17,999

16,999

5,000

28 – 31 ก.ค. 67

30+1

14,999

13,999

5,000

09 – 12 ส.ค. 67*วันแม่*

30+1

16,999

15,999

5,000

10 – 13 ส.ค. 67*วันแม่*

30+1

16,999

15,999

5,000

23 – 26 ส.ค. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

20 – 23 ก.ย. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

27 – 30 ก.ย. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

11 – 14 ต.ค. 67*วันนวมินทรมหาราช*

30+1

17,999

16,999

5,000

13 – 16 ต.ค. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

20 – 23 ต.ค. 67

30+1

15,999

14,999

5,000

23 – 26 ต.ค. 67*วันปิยมหาราช*

30+1

17,999

16,999

5,000

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

ราคาเริ่มต้น 14,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่