ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน(บินเย็น-กลับเย็น)4วัน3คืนByVZ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

04 – 07 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

05 – 08 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

07 – 10 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

11 – 14 ก.พ. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

29 ก.พ. – 03 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

13 – 16 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

27 – 30 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

01 – 04 เม.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

03 – 06 เม.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

25 – 28 เม.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

18 – 21 พ.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

25 – 28 พ.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

06 – 09 มิ.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

22 – 25 มิ.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

04 – 07 ก.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

15 – 18 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

24 – 27 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

19 – 22 ก.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

17 – 20 ต.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

ราคาเริ่มต้น 11,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่