ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน By AirAsia

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน บิน FD

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

05 – 07 ม.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

13 – 15 ม.ค. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

26 – 28 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

03 – 05 ก.พ. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

17 – 19 ก.พ. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

24 – 26 ก.พ. 67

*วันมาฆบูชา*

30+1

14,999

13,999

3,000

02 – 04 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

09 – 11 มี.ค. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

16 – 18 มี.ค. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

23 – 25 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

05 – 07 เม.ย. 67

*วันจักรี*

30+1

13,999

12,999

3,000

12 – 14 เม.ย. 67

*วันสงกรานต์*

30+1

18,999

17,999

3,000

19 – 21 เม.ย. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

18 – 20 พ.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

22 – 24 มิ.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

13 – 15 ก.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

03 – 05 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

17 – 19 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

24 – 26 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

07 – 09 ก.ย. 67

30+1

10,999

9,999

3,000

14 – 16 ก.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

28 – 30 ก.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

19 – 21 ต.ค. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

25 – 27 ต.ค. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

26 – 28 ต.ค. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

ราคาเริ่มต้น 10,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่