ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน(ไม่ลงร้านช้อป)4วัน3คืนByVZ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

02 – 05 เม.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

04 – 07 เม.ย. 67

30+1

15,999

14,999

3,000

20 – 23 เม.ย. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

24 – 27 เม.ย. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

11 – 14 พ.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

28 – 01 ก.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

05 – 08 ก.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

21 – 24 ก.ค. 67

*วันเข้าพรรษา*

30+1

14,999

13,999

3,000

01 – 04 ส.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

17 – 20 ส.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

06 – 09 ก.ย. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

05 – 08 ต.ค. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

ราคาเริ่มต้น 12,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่