วีซ่าสหรัฐอเมริกา

วีซ่าสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

 1) หนังสือเดินทาง – ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน จากวันที่คาดว่าจะเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โดยเฉพาะเล่มที่มีวีซ่าอเมริกาแล้วกรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของท่าน) – หนังสือเดินทางของท่านต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2) รูปถ่าย – รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 2 นิ้ว ถ่ายเห็นใบหู และสัดส่วนของใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย จำนวน 2 รูป ใช้รูปสี พื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน (รูปโพลาลอยด์ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป) – ไฟท์รูปถ่ายดิจิทัล ไฟล์ .jpg โดยมีขนาด 600×600 พิกเซล และ 1200×1200 พิกเซล, ขนาด ของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์, จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางโปรแกรมแต่งรูปต่างๆ 

3) ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ, ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และใบสูติบัตร เอกสารทุกอย่างต้องใช้ตัวจริง พร้อมกับสำเนา (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) 

4) หลักฐานการเงิน
     สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือนและต้องปรับยอดอัพเดท สมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนทำการถ่ายสำเนา) หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และเอกสารทางการเงินมีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา หรือในกรณีที่เดินทางเป็น ครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย (แจ้งกับธนาคารว่า ขอ statement เพื่อไปทำ visa และ ขอใบรายงานบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน – 1 ปี) ท่านที่มีบัญชีกระแสรายวัน กองทุน ใบหุ้น พันธบัตร โฉนดที่ดิน หรือการลงทุนอื่น ๆ สามารถยื่นเอกสารเหล่านี้ เพื่อให้สถานทูตพิจารณาเพิ่มเติมได้ 

5) หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
     5.1 กรณีเป็นพนักงาน – หนังสือรับรองการทำางานจากบริษัทฯ ระบุตำาแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปอเมริกา จากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา โดยใช้หัวกระดาษบริษัท พร้อมกับผู้บริหารเซ็นรับรองวันที่ที่ออกจดหมายต้องไม่เกิน 3 เดือนจากวันที่สมัคร
     5.2 กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ – หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปอเมริกา หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
     5.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา – หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือใบ รบ.
     5.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ – หลักฐานประกอบการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า,หนังสือบริคณห์สนธิที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือจะเพิ่มหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบยื่นภาษีต่างๆ , ใบเอกสารคู่ค้ากับบริษัทอื่นๆสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้
     5.5 กรณีเป็นแม่บ้าน – ให้แสดงทะเบียนสมรสพร้อมสำเนา, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก,สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของสามี (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำหนังสือรับรองชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ), สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )
     5.6 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา – ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ จากผู้ปกครองทั้งสองคน ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร – กรณีเดินทางกับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากอีกฝ่าย ที่ทำผ่านเขตหรืออำเภอเช่นเดียวกัน, พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของผู้ปกครองและจดหมายที่แสดงว่าจะเป็นสปอนเซอร์การเดินทางครั้งนี้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

6) หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงชื่อ นามสกุล วัน เดือนปี เกิด และที่อยู่ของสามี ภรรยา หรือลูกที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย 

7) ใบ confirmation page ที่ได้รับ หลังจากกรอก form DS 160 เรียบร้อยแล้ว 

8) ใบเสร็จตัวจริงที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ปรากฏ ชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร 

9) เอกสารต่าง ๆ เช่น invitation letter, แผนการเดินทาง, Cv, ใบจองโรงแรม / ตั๋วเครื่องบิน 

10) หน้าวีซ่าอเมริกาที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ และข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศอเมริกาก่อนหน้านี้ วีซ่าและพาสปอร์ต จะถูกส่งกลับไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้ง ใน 3 – 5 วันทำการ โดยท่านสามารถซื้อซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ที่สถานทูต การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไป แล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง