วีซ่า รัสเซีย

วีซ่า รัสเซีย

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศรัสเซียได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ หนังสือเดินทาง (pasport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 ดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 2 ชุด รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากประเทศรัสเซีย จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 

* ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 7-10 วัน
ที่อยู่ แผนกกงศุล สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย 78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02 2342012 โทรสาร 02 2681166 อีเมล์: consulbkk(at)rambler.ru เว็บไซต์: http://bangkok.rusembassy.org/

(ไม่รับทำวีซ่า)