วีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส

การทำวีซ่าฝรั่งเศส 

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า 
 • หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี) 
 • รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
 • ใบประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท 
 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน 
 • สมุดเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา – รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนา 
 • หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา 
 • สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า 
 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน 
 • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร) 
 • หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 
 • สำหรับผู้ที่จะไปพักกับญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้
  – หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (“Mairie”) ตัวจริงพร้อมสำเนา
  – หนังสือรับรองของผู้เชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดการพำนัก หลักฐานการทำงาน และรายได้ของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
  – สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
  – เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า 

หมายเหตุ : : เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย
: ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
: ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียวหรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
: ระยะเวลาในการดำเนินการและอนุมัติวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว 7-10 วัน วีซ่าธุรกิจ 3 -5 วัน
: ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป : 2,381 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,180 บาท
– สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี : 1,389 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,180 บาท
– สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี : ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม TLS 1,180 บาท
: ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ใม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่ต้องเสียค่าบริการการดำเนินการ TLS 1,180 บาท  

ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 02 696-3888 ( วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 16.30น.) 
เว็บไซต์ : http://www.ambafrance-th.org/ วัน และเวลาทำการ 
แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า) 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)