วีซ่า แคนนาดา

วีซ่า แคนนาดา

เอกสารประกอบ วีซ่าแคนาดา 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว
2. หนังสือเดินทาง (Passport)ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน หรือ
– ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
– ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝากทุกประเภท
6. จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่แคนาดา ( เฉพาะวีซ่าธุรกิจ )
7. ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไปยื่นด้วยตนเอง) 

** หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว : ในกรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตาม ในคำถามข้อ 1 

: ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง : ค่าธรรมเนียมวีซ่า ต้องชำระเป็น เช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ สั่งจ่าย “ สถานทูตแคนาดา” ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา เข้า-ออกครั้งเดียว Single Entry 2,250 บาท เข้า-ออกหลายครั้ง Multiple Entries 4,500 บาท ค่าบริการของศูนย์ VFS 665 บาท สั่งจ่าย แคชเชียร์เช็ค ” VFS (Thailand) Ltd.”
: ระยะเวลาในการพิจารณา และ อนุมัติวีซ่า 12 วันทำการ ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่า (VFS) VAC กรุงเทพฯ เริ่ม: 19 มิถุนายน 2013 

ตั้งอยู่ที่รีเจ้นท์เฮ้าส์ชั้น 1 183 ถ. ราชดำริลุมพินี เขตปทุมวัน
http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/ เบอร์ ศูนย์ VFS Canada
โทร 02-263-9107
Email: [email protected]
ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 [บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6360540
โทรสาร 02 6360567
อีเมล์ bangkok-im-enquiry(at)international.gc.ca
เว็บไซต์ http://geo.international.gc.ca/asia/bangkok/menu-en.aspx
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.