วีซ่า กัมพูชา

วีซ่า กัมพูชา

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
  • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
  • **ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ visa on arrival ได้ 
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชา/เขมร 1,000 บาท 
  • ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3 วัน 
  • หนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช่ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย 518/4 รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 9575851-52 โทรสาร 02 9575850