วีซ่า ออสเตรเลีย

วีซ่า ออสเตรเลีย

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน – แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว – แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) – สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และวันลาหยุดงาน – สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า – สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา
7. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก(ฉบับจริง)แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
8. จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดงความสัมพันธ์, หลักฐานการเงินของ เพื่อนหรือญาติ รวมถึงหลัก ฐานการติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณีที่ไปพักบ้านเพื่อนหรือญาติ)
9. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
10. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 

** หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง :สำหรับผู้เดินทางที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ และ ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง :สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดา และมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร 

: ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยว ธุรกิจ 3,650 บาท
: ค่าดำเนินการของศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 600 บาท
: ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 5-7 วันทำการ 

ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ห้อง 2 และ 3 ชั้น 34 อาคารไทย ซี ซี 889 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02 3446400 ( วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.30-16.30 )
โทรสาร : 02 3446593
อีเมล์ : info.diacth(at)vfshelpline.com
เว็บไซต์ : http://www.vfs-au.net
วัน เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (สำหรับยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น. (สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน)